ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้เข้าชมทั้งหมด179 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ผู้เข้าชมทั้งหมด223 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 39

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

พฤติการณ์หรือการกระทำผิด “ละเมิด – วินัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน – บัญชีและการคลัง

ผู้เข้าชมทั้งหมด70 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 75

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2566

       เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอวางพวงมาลาในวันดังกล่าว โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้เข้าชมทั้งหมด102 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 91

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ผู้เข้าชมทั้งหมด97 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 127

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558

ผู้เข้าชมทั้งหมด57 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 184

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

       การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แก้ไข)ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566https://drive.google.com/file/d/1w7vGFusSSxGp8khO4GvZtJL_nd9hScH-/view?usp=sharing ผู้เข้าชมทั้งหมด25 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 135

Read More